Publications

Publications & News

Nieuw!(?): de Rotterdamse Regelrechter


Category: Publicaties
Posted by: marketing

Een procedure bij de rechtbank kan al gauw maanden tot zelfs jaren duren, met alle kosten van dien. Niet echt een aanlokkelijk vooruitzicht.

Sinds september 2018 is het in het kader van een pilot mogelijk voor bedrijven en particulieren om een civiel geschil voor te leggen aan de “Rotterdamse Regelrechter”. Dit is een kantonrechter waarmee - geheel in lijn met de Rotterdamse praktische insteek – op een simpele en goedkope manier op korte termijn een rechterlijke uitspraak kan worden verkregen. De Regelrechter probeert in gesprek met partijen te zoeken naar een praktische oplossing. Als dat niet lukt, past de Regelrechter “gewoon” de wetten en regels toe zoals deze in Nederland gelden en komt er een vonnis. Voordeel ten opzichte van de “normale” gerechtelijke procedure is de snelheid : de mondelinge behandeling van de zaak vindt uiterlijk vier weken na de indiening van de zaak bij het Bureau van de Rotterdamse Regelrechter plaats. Indien het niet nodig is om na de mondelinge behandeling nog extra stukken in te dienen, doet de Regelrechter in beginsel binnen twee weken uitspraak. Daarnaast is de procedure financieel aantrekkelijk voor particulieren, omdat zij minder griffierecht betalen: iedere partij betaalt maar EUR 39,50 aan griffierecht (voor bedrijven verandert er niets aan de hoogte van het griffierecht).

De belangrijkste voorwaarde voor deelname aan de pilot is dat beide partijen het erover eens zijn dat de Rotterdamse Regelrechter het geschil gaat behandelen. Ook personen die geen (rasechte) Rotterdammer zijn kunnen zich wenden tot de Rotterdamse Regelrechter (want de regels voor absolute en relatieve competentie gelden niet). De Rotterdamse Regelrechter behandelt (vooralsnog) alleen civiele geschillen, zoals arbeidszaken, burenruzies, huurzaken, geldvorderingen en schades.

De wettelijke basis voor de Rotterdamse Regelrechter is te vinden in artikel 96 Rv: hierin is partijen de mogelijkheid geboden om zich – gezamenlijk – tot de kantonrechter van hun keuze te wenden en om een beslissing te vragen. Dit kan in alle zaken die rechtsgevolgen betreffen die ter vrije bepaling van partijen staan. Bepaalde zaken, zoals sommige familierechtelijke kwesties, kunnen niet via artikel 96 Rv worden beslecht.
In die zin is de regeling van de Rotterdamse Regelrechter niet compleet nieuw: de mogelijkheid was er al wel (op grond van artikel 96 Rv), maar wordt nu met het instellen van een speciaal bureau op concretere wijze ingevuld. Voor procedures op grond van artikel 96 Rv staat hoger beroep overigens alleen open indien partijen zich dat beroep hebben voorbehouden (zie artikel 333 Rv).

Een mooi maritiem voorbeeld van een geschil dat is opgelost op grond van 96 Rv is het recente vonnis van 5 november 2018 (ECLI:NL:RBROT:2018:8979) van de rechtbank Rotterdam. Het ging om een geschil tussen het Havenbedrijf en een twintigtal schippers die bij haar in dienst zijn. Deze schippers zijn, naast hun werkzaamheden voor het Havenbedrijf, ook werkzaam als schipper ten behoeve van de Watertaxi. Het Havenbedrijf wilde de toestemming die zij had gegeven voor de nevenwerkzaamheden van de schippers voor de Watertaxi intrekken. De schippers maakten hiertegen bezwaar. Partijen hebben zich vervolgens gezamenlijk tot de kantonrechter gericht: deze achtte de intrekking van de toestemming rechtmatig maar verbond hier wel een overgangstermijn aan, zodat de schippers nog tot 1 december 2019 met de watertaxi’s over de Maas mogen varen.

Jan 24, 2019

Contact us

RotterdamOffice (6th floor)
Westblaak 179
3012 KJ Rotterdam

Telephone: +31 10 820 86 20
Fax: +31 10 412 40 11
Email: info@docklaw.nl